Menu

Tvorba ÚSES

Územní systém ekologické stability tvoří propojení malých remízků, větších krajinných celků, národních parků až po nadnárodní propojení, proto je velmi důležitá realizace jednotlivých částí, aby celkový systém byl funkčně propojen, ať už se jedná o biocentra, biokoridory.

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména:

  • vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území,ovlivňujících příznivě okolní - ekologicky méně stabilní krajinu – biocentra
  • propojení stabilních území v krajině - biokoridory
  • zachování či znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny,
  • zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity).

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS