Menu

Výsadba stromů

Soliterní stromy jsou nenahraditelnou součásti krajiny. Pří výběru se poraďte nebo to nechte na odbornících, pokud byste chtěli vybírat sami, tak dbejte, ať je to místní a domácí dřevina.

Stromořadí v městské zeleni a intravilánu je základní kámen v tvorbě kompozice, i samo stromořadí tvoři ojedinělou jednotku v krajině. Opět jako u soliterních dřevin by vybraný druh na stromořadí měl být v krajině vybírán z domácích dřevin. V městské zeleni by naproti tomu hlavním kritériem výběru dřeviny měla být její schopnost přežít v městském prostředí (odolnost vůdči zasolení, suchu, zvířecím výkalům, sešlapávání kořenové zóny atd.). Správné založení stromořadí vyžaduje profesionalitu. Jedna věc je vybrat druh dřeviny a další je ji se správnou péčí vysadit a udržovat, aby stromořadí bylo jednolité a stejně staré a bez ztrát, které narušují záměr! Výsadba ovocných stromů podél silnic má v České republice svoji tradici. Ovocné dřeviny, hlavně jabloně a další, jsou důležitým spojovacím prvkem mezi vesnicemi  a mají specifický krajinný ráz.

Následná péče po výsadbě ve městech a krajině je složitější než na soukromé zahradě. Stromy mají spoustu “nepřátel“ v podobě biotických a abiotických činitelů. Důležitá je ochrana proti okusu zvěře, správné ukotvení a jeho převazování, ochrana proti výparu, dodání startovacích živin nebo úplná výměna substrátu.

Realizujeme:

  • krajinné celky jako stromořadí a aleje
  • výsadby ovocných stromů podél cest
  • hodnocení podmínek a konzultace
  • plány péče o stromy
  • odstraňování náletových dřevin a neudržovaných ploch pro následnou  rekultivaci, výsadbu nebo znovuzaložení trávníku je také obor, kterým se zabýváme.
  • protierozní výsadby jsou krajinářsky, ale hlavně funkčně promyšlené výsadby zabraňující vodnímu nebo větrnému odnosu ornice, která patří mezi nenahraditelná přírodní bohatství. Rostliny vybíráme dle botanických map, aby byly funkčním a cenným, ale  zároveň krajinotvorným prvkem. Vše je funkční, když je to propojeno se zemědělci, kteří musejí dodržovat protierozní osevní postupy, způsoby obdělávání.
  • přípravy pro územní rozvoj v intravilánu katastrálních území obcí by měly být příprava prováděny se zahradnickým citem.
  • krajinářské úpravy venkovských sídel a vodotečí, vše musí být důkladně naplánováno a rozvrženo, aby například nevhodným odvodněním nevznikly nevhodné podmínky pro vlhké louky podél vodoteče nebo naopak.

Zaujaly Vás naše služby? Neváhejte nás kontaktovat!

   

Mohlo by vás také zajímat:

ISAISA
2018 © ARBOREUS